← zpět na přehled členů

Adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Výzkumné energetické centrum
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba

Kontakt

Tel.: 597 32 42 85
Fax: 597 32 42 95
E-mail: vec@vsb.cz

Zkušebna VEC

http://vec.vsb.cz/zkusebna

Web

http://vec.vsb.cz

VŠB Ostrava – Výzkumné energetické centrum

Slovo vedoucího zkušebny Jiřího Horáka

Lord Kelvin prý řekl: „Když nelze něco změřit, nelze to ani zlepšovat“. Na zkušebně Výzkumného energetického centra umíme změřit hodně parametrů, které souvisí se spalováním paliv ve spalovacích zařízeních. Pokud je to jen trochu možné snažíme se tyto veličiny (hlavně účinnost a emise znečišťujících látek) zlepšit.

Z činnosti Výzkumného energetického centra

Výzkumné energetické centrum (VEC) je vysokoškolským ústavem ve smyslu Zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách. Náplní jeho činnosti je výzkum a vývoj zejména v oblasti spalování tuhých paliv, včetně biomasy, obecně pak v oblasti efektivní energetiky a jejích environmentálních vlivů. Další významnou činností je zkoušení kotlů a spalovacích zařízení a to jak ve vlastní zkušebně, tak u provozovatele. VEC je:

  • akreditovanou zkušební laboratoří č. 1166.3 splňující požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
  • autorizovanou osobou AO 260 z rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, AO 260 zařazena do informačního systému NANDO pro oblast stavebních výrobků a může působit jako notifikovaný subjekt pod označením NB 2078.
  • pracovištěm, které vlastní osvědčení o autorizaci k měření emisí dle zákona 86/2002 §15 odst. 1 vydané MŽP ČR.
  • školící pracoviště pro vzdělávání pracovníků měření emisí ve všech kvalifikačních úrovních dle autorizace MŽP ČR.
Zaměření VEC podle oddělení:
  • zkušebna spalovacích zařízení
  • provozní měření a měření emisí
  • energetické audity, studie, expertní činnost
  • výzkum a vývoj
  • vzdělávání

Z hlediska spolupráce našeho pracoviště s Klastrem Česká peleta je nejvýznamnější oddělení Zkušebna spalovacích zařízení. Toto oddělení je schopno poskytnout výrobcům spalovacích zařízení vysoce kvalitní podporu při vývoji nových a úpravách stávajících spalovacích zařízení.

Běžným uživatelům spalovacích zařízení se snažíme prakticky ukázat a vysvětlit jak správně topit v rámci naší „edukativní show“  Smokeman zasahuje.