Co je Klastr?

Podle jednoho z hlavních podporovatelů a inspirátorů našeho zájmového sdružení právnických osob – agentury CzechInvest v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – představuje klastr soubor regionálně propojených společností, přidružených institucí a organizací. Jejich vzájemné vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení konkurenceschopnosti. I když si někdy zúčastněné společnosti mohou částečně navzájem konkurovat, spolupracují také na řešení obdobných problémů. Těmi mohou být vzdělávání zaměstnanců, přístup k dodavatelům, spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, marketingu aj.  Díky spolupráci v těchto i dalších oblastech mohou řadu svých omezení překonat a získat nezanedbatelnou konkurenční výhodu.

K čemu slouží Klastr Česká peleta

Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob, které podnikají v oblastech:

Obr. 1 Dřevěné pelety.

Dřevěné pelety

  • výroby a zpracování biomasy
  • výroby tvarových biopaliv
  • výroby energetických systémů a zdrojů
  • distribuce
  • obchodu.

Dále sdružuje subjekty zaměření

  • osvětového
  • poradenského
  • na vědu a výzkum
  • pořádání odborných akcí.

Klastr představuje organizované úsilí zaměřené na inovace, zvýšení růstu a konkurenceschopnosti členů, včetně posilování oboru využívání biomasy pro vytápění. Celé odvětví využívání tvarových biopaliv představuje vzájemnou spolupráci dvou sektorů, které jsou na sobě surovinově a majetkově nezávislé, ale ekonomicky vzájemně propojené. Jedná se o na jedné straně odvětví produkce pelet a briket z biomasy i dalších tvarových biopaliv a na straně druhé odvětví výroby kotlů na biomasu ve všech možných provedeních a výkonových řadách. Energetické zdroje využívající tvarová biopaliva nemohou fungovat bez dodávek vhodného paliva, získaného především od domácích producentů. Jeho případný import hraje a bude hrát jen doplňkovou roli v důsledku zvyšujících se nákladů na přepravu paliv a politické orientaci na decentralizovanou a nezávislou energetickou síť.

Zahraniční inspirace – česká podpora

Po vzoru evropských peletářských svazů (např. Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband, Ökoenergie-Cluster, proPellets Austria nebo European Pellets Council) byl Klastr Česká peleta založen v roce 2010. Od ledna 2011 jsme dostali na základě úspěšně vyhodnoceného projektu finanční pobídku od agentury CzechInvest, kterou byl podpořen projekt rozvíjející novou značku Česká peleta na období 2,5 roku. Zvyšujeme frekvenci informací o tvarových biopalivech i kotlech na biomasu na českém trhu, posilujeme vnější komunikaci našich členů a prezentujeme také české výrobce na zahraničních trzích. Nezapomínáme ani na rozvoj domácího trhu s ekopalivy – především peletami a briketami – včetně podpory prodeje kotlů, sjednocení norem, certifikací a souvisejících služeb. Chceme dlouhodobě sjednocovat všechny přední výrobce pelet, dřevěných briket i kotlů a nastavit jednotné podmínky trhu s biomasou.

Klastr Česká peleta je členem předsednictva Evropské rady pro pelety (European Pellet Council) a současně členem AEBIOM – European Biomass Association.

epc                                                                          aebiom