Společné projekty

Rozvoj Klastru Česká peleta

reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0001532, OPPIK Spolupráce – Klastry – Rozvoj klastrové organizace

Projekt se zabývá rozvojem klastrových aktivit a rozšiřováním činností. Jedná o společné marketingové, osvětové a propagační činnosti, účast klastru na veletrzích a konferencích vč. pořádání vlastích akcí, rozvoj současných a budování projektových internetových stránek, rozvíjení činností a členství v mezinárodních organizacích. Dalšími aktivitami jsou certifikační, testovací a vzdělávací činnosti pro klastr a jeho členy.

Sdílená infrastruktura Klastru Česká peleta

reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0002568, OPPIK Spolupráce – Klastry – Sdílená infrastruktura

Projekt se zabývá založením a provozem testovacího střediska klastru, rozšířením a rozvojem přístrojového měřícího, testovacího a zkušebního vybavení klastru. Přístup do střediska je umožněn členům i nečlenům klastru po předchozím objednání a popisu testovacího záměru u vedení klastru.

Recyklace a nakládání s popelem z tvarových biopaliv

Jedním z prvních společných projektů je vědecko-výzkumný projekt zabývající se recyklací a nakládáním s popelem, který pochází z tvarových biopaliv. Při spalování tvarových biopaliv vzniká nezanedbatelné množství biomasového popele, který je nutno odpovídajícím způsobem likvidovat. Jelikož se jedná o prvkově hodnotnou surovinu, nabízí se jeho recyklace např. formou aplikace s předúpravou ve formě peletování na zemědělskou a lesní půdu a pro zahradnické účely. Může se tímto způsobem docílit velmi levného, hodnotného a snadno aplikovatelného šetrného hnojiva. V projektu jsou formou průmyslového výzkumu hodnoceny metody nakládání s popelem z tvarových biopaliv a hodnocení přínosů a rizik používání.

Propagace tvarových biopaliv

V rámci rozsáhlého projektu Klastru Česká peleta propagujeme šetrný způsob vytápění pomocí tvarových biopaliv – pelet, briket, štěpky a dalších typů paliv z biomasy. Zvýšení podílu využívání tvarových biopaliv z celkové spotřeby paliv v České republice povede ke:

  • snížení škodlivých emisí v ovzduší,
  • dosažení závazných cílů ČR vůči EU ve využívání OZE v energetice,
  • rozvoji a spolupráci českých firem – producentů biopaliv, výrobců kotlů na biomasu, distribučních společností, vědeckých institucí, topenářských firem a příbuzných profesí.

Projektové aktivity zahrnují zpracování propagačních materiálů Klastru (prospekty, letáky, brožury) a odborné a osvětové články publikované v médiích. Důležitým momentem bylo vytvoření tohoto specializovaného webového portálu o vytápění peletami a briketami z biomasy, používání kotlů na biomasu či porovnání cen energií. Dále k tomu patří návody a poradenství, průvodce dotacemi a granty, legislativní přehled, aktuální zprávy a vyřizování nabídek i poptávek.

Společné výstavy a akce

Důležitou aktivitou Klastru je účast na veletrzích a výstavách. Klastr má vybudován vlastní kolektivní stánek. Každý rok se účastníme řady úspěšných veletrhů a výstav (FOR THERM, Infotherma, Moderní vytápění, Aquatherm, TechAgro, Stavební veletrhy a další). Zde se Klastr prezentuje na velkoplošných expozicích nebo jako garant a pořadatel doprovodných programů.

Klastr organizuje i tematické exkurze do závodů či na instalace a pilotní projekty využití pelet i využití tvarových biopaliv v domácích i průmyslových podmínkách.

Značka Česká peleta a účinná lokalizace evropských norem

Klastr zavádí značku kvality Česká peleta, podporuje a rozšiřuje certifikační systém ENplus a lokalizuje normy pro tvarová biopaliva. ENplus certifikace přináší nejlepší ochranu pro zákazníky, výrobce i dodavatele kotlů a pelet. Klastr Česká peleta je výhradním poskytovatelem licence ENplus na území České republiky.

Nové evropské normy jsou značně komplexní a popisují veškeré druhy tvarových biopaliv, včetně vstupních surovin, maximálních limitních hodnot prvků, popelnatosti, otěru, a podobně. Dále rozlišují mezi peletami pro „malou energetiku“ (domácí kotle) s přísnějšími požadavky a „velkou energetiku“. Tedy průmysl, kde jsou limitní hodnoty nežádoucích prvků vyšší. Další dělení spočívá ve způsobu výroby a distribuce pelet.

Odborné studie a statistiky

Dalšími společnými projekty jsou odborné studie a statistiky výroby a prodejů pro členy Klastru, které jsou nutným podkladovým materiálem k vytvoření a rozvoji trhu s biomasou a tvarovými biopalivy.

Pro spotřebitele pelet z řad veřejnosti zpracováváme návody a postupy, jak nejlépe využívat pelety a vytápět dřevem. Jedná se o průvodce vytápění peletami, kde se veřejnost dozví jaké jsou možnosti vytápění biomasou v rodinných a bytových domech, jaké jsou typy tvarových biopaliv, jejich použití, charakteristiky, orientační ceny, dodavatelé, typy spalovacích zařízení na biomasu, jejich použití. Občané se zájmem o topení na pelety se mohou těšit i na praktické rady, jak vhodně zvolit kotel na biomasu pro konkrétní stavbu nebo jaké jsou možnosti dotací a státních podpor. Popisujeme přínosy vytápění biomasou z hlediska vlivu na životní prostředí a několik technických témat, jako například postup při plánování a realizaci instalace kotle na biomasu, projektovou přípravu (kotelna, zásobníky biopaliv, podavače, automatizace, regulace) nebo údržbu a správné provozování kotle na biomasu.